You are currently viewing “พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม สาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน”

“พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม สาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน”

“พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม สาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน” นายมนัส เฉลยทรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง มอบหมายให้ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ เข้าพัฒนา ปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซม ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ บริเวณตำบลบ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ปรับภูมิทัศน์ตัดหญ้าและทำความสะอาด ซ่อมบำรุง ปรับปรุง ระบบประปา ระบบไฟฟ้าให้ความสว่างในแต่ละพื้นที่ให้ใช้งานได้ดี ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ – ปรับภูมิทัศน์ตัดกิ่งไม้ – ซ่อมประปาท่อเมนหมู่ 1 – ปรับภูมิทัศน์ตัดหญ้า สนามโรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์ – ซ่อมไฟฟ้า ส่งสว่าง หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 4

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง จะเข้าพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม สาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด