รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566