1. การป้องกันการทุจริตรอบ 6 ด. (2561)
  2. การป้องกันการทุจริตรอบ 12 ด. (2561)
  3. รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562
  4. รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ประจำปี 2562