You are currently viewing ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดสุวรรณเจดีย์

ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดสุวรรณเจดีย์

23 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา นายมนัส เฉลยทรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง, นายสถิตย์ ผลบุญ, ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ชัย แสนสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง พร้อมด้วย ข้าราชการ สมาชิกสภา อบต. พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดสุวรรณเจดีย์ ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เป็นกิจกรรมศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชนให้ร่วมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม ให้ดำรงอยู่สืบไป