วิสัยน์ทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สร้างความผาสุกให้กับประชาชน”

พันธกิจ

 1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
 2.  จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต/สุขภาพ และการกีฬา
 3. จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย
 4. จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
 7. จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

วิสัยน์ทัศน์-พันธกิจ-ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สร้างความผาสุกให้กับประชาชน”


พันธกิจ

 1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
 2.  จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต/สุขภาพ และการกีฬา
 3. จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย
 4. จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
 7. จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี