สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
ที่ตั้งตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง มีพื้นที่ประมาณ 14.44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,025 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอมหาราช ประมาณ 7 กิโลเมตร และมีที่ตั้งอาณาเขต คือ

ทิศตะวันออก           ติดต่อ           ตำบลเจ้าปลุก

ทิศตะวันตก             ติดต่อ           ตำบลบ้านอิฐ และจังหวัดอ่างทอง

ทิศเหนือ                 ติดต่อ           ตำบลบ้านนา

ทิศใต้                     ติดต่อ           ตำบลท่าตอ

เนื้อที่

ตำบลบ้านขวาง  มีเนื้อที่ทั้งหมด 14.44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,025 ไร่

สภาพทั่วไป

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึงพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนและดินเหนียวเหมาะสำหรับประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม

จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านขวาง  มีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน และทุกหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวางทั้งสิ้น ซึ่งจำนวน 4 หมู่บ้าน มีดังนี้ คือ

หมู่ที่   1        บ้านขวางเหนือ

หมู่ที่   2        บ้านขวางเหนือ

หมู่ที่   3        บ้านขวางกลาง

หมู่ที่   4        บ้านขวางใต้

ประชากร

          –  ประชากรทั้งสิ้น                        จำนวน         2,068   คน

          –  จำนวนครัวเรือน                        จำนวน          904    ครัวเรือน

 

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

          ที่ตั้งตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง มีพื้นที่ประมาณ 14.44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,025 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอมหาราช ประมาณ 7 กิโลเมตร และมีที่ตั้งอาณาเขต คือ

ทิศตะวันออก           ติดต่อ           ตำบลเจ้าปลุก

ทิศตะวันตก             ติดต่อ           ตำบลบ้านอิฐ และจังหวัดอ่างทอง

ทิศเหนือ                 ติดต่อ           ตำบลบ้านนา

ทิศใต้                     ติดต่อ           ตำบลท่าตอ

เนื้อที่

ตำบลบ้านขวาง  มีเนื้อที่ทั้งหมด 14.44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,025 ไร่

สภาพทั่วไป

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึงพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนและดินเหนียวเหมาะสำหรับประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม

จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านขวาง  มีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน และทุกหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวางทั้งสิ้น ซึ่งจำนวน 4 หมู่บ้าน มีดังนี้ คือ

หมู่ที่   1        บ้านขวางเหนือ

หมู่ที่   2        บ้านขวางเหนือ

หมู่ที่   3        บ้านขวางกลาง

หมู่ที่   4        บ้านขวางใต้

ประชากร

          -  ประชากรทั้งสิ้น                        จำนวน         2,068   คน

          -  จำนวนครัวเรือน                        จำนวน          904    ครัวเรือน