วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สร้างความผาสุกให้กับประชาชน”


พันธกิจ

  1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
  2.  จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต/สุขภาพ และการกีฬา
  3. จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย
  4. จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  6. จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
  7. จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี