แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง  อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปีงบประมาณ  2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง หรือหน่วยงานต่างๆที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ เพื่อปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นไป