แผนป้องกันปราบปรามทุจริต

แผนปฎบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566- 2570

แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

แผนป้องกันการทุจริต-4-ปี