โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนโพธิ์พระยา – ท่าเรือ เข้าหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 1 สุดเขตบ้านนา (แบบแปลน)

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2F%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%99.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]