โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ เข้าหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๑ – สุดเขตบ้านนา (ขออนุมัติราคากลาง)

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2F%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]