ITA O3

  • Post category:ITA

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562